ศิริอุดมเศรษฐวัชริศ, แจ้งเจนกิจชื่นจิตต์, และ โกศการิกาศิริรัตน์. 2018. “ความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนามของกำลังพลภายในกองทัพภาคที่ ”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 5 (สิงหาคม), 259-92. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/155601.