ศรีนวลนัดสายใจ. 2019. “สุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 6 (มิถุนายน), 50-77. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/172473.