เถนว้อง กุลวดี, เมธีวรกิจ ปวีณา, ต.ไชยสุวรรณ ปิยธิดา, และ อ่อนบุญเอื้อ ธัชกร. 2021. “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ด้วยการทำเหมืองข้อมูล โดยเทคนิคกฎความสัมพันธ์”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 8 (กันยายน). Nakhon Nayok, Thailand:64-78. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/247150.