กาญจนะโนพินิจ ศรนรินทร์, และ ไชยลาโภ ปวริศ. 2022. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตนาต่อพฤติกรรมการศึกษาเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคมจากตำราก่อนเรียนของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 9 (กันยายน). Nakhon Nayok, Thailand:15-29. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/254115.