มนเทียรวิเชียรฉาย อภิเษก. 2022. “At the Crossroads: Thai-American Relations During the Time of Covid-19”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 9 (กันยายน). Nakhon Nayok, Thailand:82-94. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/254131.