วัฒยากร รุ่งอรุณ. 2022. “คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 9 (กันยายน). Nakhon Nayok, Thailand:95-109. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/254314.