อัชฌาพงศ์ สุทธิพงษ์. 2022. “การนำนโยบายกำกับดูแลมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไปปฏิบัติ”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 9 (กันยายน). Nakhon Nayok, Thailand:30-41. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/255347.