ฟูตระกูล กัญญาเลข. 2022. “ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 9 (1). Nakhon Nayok, Thailand:69-81. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/260663.