ยิ่งพิสุทธิ์ เอมรัตน์, โชติดิลก อนุรักษ์, อุดมโภชน์ ศรีวรรณ, และ สิทธิวงศ์ อัคพงษ์. 2022. “ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนที่อยู่โดยรอบ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ พื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 9 (กันยายน). Nakhon Nayok, Thailand:57-68. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/260747.