สุทธิพงศ์พันธ์ อารีย์วรรณ. 2022. “บทบรรณาธิการแถลง”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 9 (กันยายน). Nakhon Nayok, Thailand. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/261995.