แก้วเกลี้ยง กฤษฎา. 2022. “‘พระสไตล์’ การทรงสอนประวัติศาสตร์”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 9 (1). Nakhon Nayok, Thailand:126-28. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/261996.