แก้วเกลี้ยงก. (2018) “ปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงสร้างของสมาชิกผู้ติดยาเสพติดในสถาบันแบบเบ็ดเสร็จ”, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 50, น. 1-38. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154539 (ืบค้น: 2ธันวาคม2021).