งามขจรกุลกิจส. (2018) “การออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยใหม่ เพื่อการผลิตทหารอาชีพและการปฏิรูปกองทัพ”, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 50, น. 39-66. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154540 (ืบค้น: 2ธันวาคม2021).