ชุติกาโมย. (2018) “พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116: ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย”, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 50, น. 67-94. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154541 (ืบค้น: 2ธันวาคม2021).