ปรีดากรณ์พ. และ เหล่าฤทธิรัตน์ส. (2018) “การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพ: กรณีศึกษาเครือข่ายเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าในต่างประเทศ”, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 50, น. 95-130. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154542 (ืบค้น: 2ธันวาคม2021).