มูซอเฮดป. (2018) “ยุทธโกษ: ภาพสะท้อนความคิดของทหาร ระหว่าง พ.ศ.2435 – 2500”, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 50, น. 131-158. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154544 (ืบค้น: 1ธันวาคม2021).