อุปัชฌาย์เ. (2018) “แนวคิดเรื่องตัวตนที่รู้คิดและกระบวนการสร้างตัวตนของมิเชล ฟูโกต์”, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 50, น. 159-208. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154546 (ืบค้น: 2ธันวาคม2021).