วัฒยากรร. (2018) “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล และแนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของ นักเรียนนายร้อยใหม่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 50, น. 209-242. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154547 (ืบค้น: 2ธันวาคม2021).