บุญยะศิรินันท์ล. (2018) “การลดจำนวนตัวแปรสำหรับปัจจัยการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย”, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 50, น. 243-258. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154548 (ืบค้น: 2ธันวาคม2021).