ศิริอุดมเศรษฐว., แจ้งเจนกิจช. และ โกศการิกาศ. (2018) “ความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนามของกำลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1”, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 50, น. 259-292. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/155601 (ืบค้น: 1ธันวาคม2021).