[1]
แก้วเกลี้ยงก., “ปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงสร้างของสมาชิกผู้ติดยาเสพติดในสถาบันแบบเบ็ดเสร็จ”, CRMA_HUSO, ปี 5, น. 1-38, ส.ค. 2018.