[1]
ปรีดากรณ์พ. และ เหล่าฤทธิรัตน์ส., “การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพ: กรณีศึกษาเครือข่ายเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าในต่างประเทศ”, CRMA_HUSO, ปี 5, น. 95-130, ส.ค. 2018.