[1]
วัฒยากรร., “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล และแนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของ นักเรียนนายร้อยใหม่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”, CRMA_HUSO, ปี 5, น. 209-242, ส.ค. 2018.