[1]
ศรีนวลนัดส., “สุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี”, CRMA_HUSO, ปี 6, น. 50-77, มิ.ย. 2019.