[1]
เถนว้อง ก., เมธีวรกิจ ป., ต.ไชยสุวรรณ ป. ., และ อ่อนบุญเอื้อ ธ. . ., “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ด้วยการทำเหมืองข้อมูล โดยเทคนิคกฎความสัมพันธ์”, CRMA_HUSO, ปี 8, น. 64–78, ก.ย. 2021.