[1]
เกียรติบัณฑิตกุล น., “การศึกษาพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาระดับกรอบคิดติดยึดของนักเรียนนายร้อย: กรณีศึกษาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”, CRMA_HUSO, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 1–14, ก.ย. 2022.