[1]
กาญจนะโนพินิจ ศ. และ ไชยลาโภ ป., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตนาต่อพฤติกรรมการศึกษาเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคมจากตำราก่อนเรียนของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”, CRMA_HUSO, ปี 9, น. 15–29, ก.ย. 2022.