[1]
วัฒยากร ร., “คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”, CRMA_HUSO, ปี 9, น. 95–109, ก.ย. 2022.