[1]
อัชฌาพงศ์ ส. ., “การนำนโยบายกำกับดูแลมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไปปฏิบัติ”, CRMA_HUSO, ปี 9, น. 30–41, ก.ย. 2022.