[1]
ฟูตระกูล ก., “ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ”, CRMA_HUSO, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 69–81, ก.ย. 2022.