[1]
ยิ่งพิสุทธิ์ เ., โชติดิลก อ., อุดมโภชน์ ศ., และ สิทธิวงศ์ อ., “ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนที่อยู่โดยรอบ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ พื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี”, CRMA_HUSO, ปี 9, น. 57–68, ก.ย. 2022.