[1]
มานุวงศ์ ฐ. และ ทองจีน ว., “การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”, CRMA_HUSO, ปี 9, น. 42–56, ก.ย. 2022.