[1]
แก้วเกลี้ยง ก., “‘พระสไตล์’ การทรงสอนประวัติศาสตร์”, CRMA_HUSO, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 126–128, ก.ย. 2022.