ปรีดากรณ์พ., และ เหล่าฤทธิรัตน์ส. “การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพ: กรณีศึกษาเครือข่ายเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าในต่างประเทศ”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ี 5, สิงหาคม 2018, น. 95-130, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154542.