ศิริอุดมเศรษฐว., แจ้งเจนกิจช., และ โกศการิกาศ. “ความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนามของกำลังพลภายในกองทัพภาคที่ ”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ี 5, สิงหาคม 2018, น. 259-92, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/155601.