เถนว้อง ก., เมธีวรกิจ ป., ต.ไชยสุวรรณ ป. ., และ อ่อนบุญเอื้อ ธ. . . “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ด้วยการทำเหมืองข้อมูล โดยเทคนิคกฎความสัมพันธ์”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ปี 8, กันยายน 2021, น. 64-78, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/247150.