มนเทียรวิเชียรฉาย อ. “At the Crossroads: Thai-American Relations During the Time of Covid-19”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ปี 9, กันยายน 2022, น. 82-94, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/254131.