ฟูตระกูล ก. “ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ปี 9, ฉบับที่ 1, กันยายน 2022, น. 69-81, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/260663.