ยิ่งพิสุทธิ์ เ., โชติดิลก อ., อุดมโภชน์ ศ., และ สิทธิวงศ์ อ. “ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนที่อยู่โดยรอบ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ พื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ปี 9, กันยายน 2022, น. 57-68, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/260747.