สุทธิพงศ์พันธ์ อ. “บทบรรณาธิการแถลง”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ปี 9, กันยายน 2022, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/261995.