แก้วเกลี้ยง ก. “‘พระสไตล์’ การทรงสอนประวัติศาสตร์”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ปี 9, ฉบับที่ 1, กันยายน 2022, น. 126-8, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/261996.