แก้วเกลี้ยงกฤษฎา. “ปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงสร้างของสมาชิกผู้ติดยาเสพติดในสถาบันแบบเบ็ดเสร็จ”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 50 (สิงหาคม 1, 2018): 1-38. ืบค้น ธันวาคม 2, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154539.