มูซอเฮดปวีณา. “ยุทธโกษ: ภาพสะท้อนความคิดของทหาร ระหว่าง พ.ศ.2435 – 2500”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 50 (สิงหาคม 1, 2018): 131-158. ืบค้น ธันวาคม 1, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154544.