วัฒยากรรุ่งอรุณ. “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล และแนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของ นักเรียนนายร้อยใหม่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 50 (สิงหาคม 1, 2018): 209-242. ืบค้น ธันวาคม 2, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154547.