ศิริอุดมเศรษฐวัชริศ, แจ้งเจนกิจชื่นจิตต์, และ โกศการิกาศิริรัตน์. “ความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนามของกำลังพลภายในกองทัพภาคที่ ”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 50 (สิงหาคม 1, 2018): 259-292. ืบค้น ธันวาคม 1, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/155601.