1.
แก้วเกลี้ยงก. ปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงสร้างของสมาชิกผู้ติดยาเสพติดในสถาบันแบบเบ็ดเสร็จ. CRMA_HUSO [ินเทอร์เน็ต]. 1 สิงหาคม 2018 [อ้างถึง 2 ธันวาคม 2021];50:1-38. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154539