1.
งามขจรกุลกิจส. การออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยใหม่ เพื่อการผลิตทหารอาชีพและการปฏิรูปกองทัพ. CRMA_HUSO [ินเทอร์เน็ต]. 1 สิงหาคม 2018 [อ้างถึง 2 ธันวาคม 2021];50:39-6. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154540