1.
ชุติกาโมย. พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116: ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย. CRMA_HUSO [ินเทอร์เน็ต]. 1 สิงหาคม 2018 [อ้างถึง 2 ธันวาคม 2021];50:67-4. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154541