1.
ปรีดากรณ์พ, เหล่าฤทธิรัตน์ส. การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพ: กรณีศึกษาเครือข่ายเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าในต่างประเทศ. CRMA_HUSO [ินเทอร์เน็ต]. 1 สิงหาคม 2018 [อ้างถึง 2 ธันวาคม 2021];50:95-130. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154542