1.
มูซอเฮดป. ยุทธโกษ: ภาพสะท้อนความคิดของทหาร ระหว่าง พ.ศ.2435 – 2500. CRMA_HUSO [ินเทอร์เน็ต]. 1 สิงหาคม 2018 [อ้างถึง 1 ธันวาคม 2021];50:131-58. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154544